1% till Kulturen – Sara Torsson Szyber

Sara Torsson Szyber, formgivare och arkitekt SIR/MSA, ledamot i Föreningen Svensk Forms styrelse

”Själva ordet kultur betyder odling, bildning, bearbetning – aktiviteter som framstår som fundamentala i en samtida och hållbar samhällsutveckling. I själva verket är kulturella uttryck som t ex musik, film, foto, litteratur, form, arkitektur, konst och teater det som gör att vi kan uppleva samtiden och få en aning om historien.

Regering och riksdag anser att arkitektur, form och design har avgörande betydelse i samhällsbygget, eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag. 2018 antog också riksdagen nya politiska mål för arkitektur-, form- och designområdet genom Propositionen “Politik för gestaltad livsmiljö”. Särskilt lyfts Agenda 2030, FNs miljömål och flera andra politiska mål som berör hållbar samhällsutveckling.

Från mitt perspektiv som formgivare och arkitekt är det självklart positivt med en uppdaterad policy för vår gestaltade livsmiljö – samtidigt behövs kreativa verktyg för att den skall kunna genomföras.
Både statliga och regionala initiativ inom formområdet är viktiga för att Sverige skall kunna vara med och fortsätta att utvecklas i förhållande till omvärlden. En kulturbudget på 1 % skulle bl a kunna stödja de positiva drivkrafter som finns, med nya satsningar på form- och arkitekturområdet och medverka till tvärdisciplinära möten.

Kultur är själva kittet som får oss att förstå, minnas och utvecklas som människor. Kultur är det som stannar kvar – därför behöver samhället kulturen som kraft för att bearbeta samtiden. Att investera minst 1 % av den svenska statsbudgeten på kultur borde vara en självklarhet – för Sveriges utveckling nu och för framtiden.”